Ban mục vụ

Lược sử Giáo phận Ban Mê Thuột

LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT

Mừng Kim Khánh Giáo phận 22.6.1967 - 22.6.2017

CHỦ CHĂN và HỘI ĐỒNG LINH MỤC