Vui học

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 TN A

Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,33

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 18 TN A

"Họ không cần phải đi đâu cả,
chính anh em hãy cho họ ăn."
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,16

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 TN A

“Tìm được 1 viên ngọc quý,
ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có
mà mua viên ngọc ấy”
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 TNA

“Người công chính
sẽ bị chói lọi như mặt trời”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,53

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 TN A

“Còn kẻ được gieo trên đất tốt,
đó là kẻ nghe lời và hiểu,
thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,
kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi,
kẻ được ba chục”.
Tin mừng thánh Mátthêu 13,23

TRẮC NGHIỆM & Ô CHỮ NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014

07. Hỏi : Trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau làm gì?(Thư Chung 2013.No 5)
Thưa : Cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN A

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi
và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN A

Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy,
thì không xứng với Thầy.
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi
và hãy học với tôi,
vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 11,29

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Tin Mừng thánh Gioan  6,51