Vui học

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 TN A

 

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo,
là Đức Kitô”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 23,10b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN A

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi
và ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN A

“Của Xêda, trả về Xêda,
của Thiên Chúa , trả về Thiên Chúa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

“Kẻ được gọi thì nhiều,
mà người được chọn thì ít”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN A

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 26 TN A

Nhưng sau đó,
nó hối hận, nên lại đi.
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN A

Thế là những kẻ đứng chót
sẽ được lên hàng đầu.
Tin Mừng thánh Mátthêu 20,16a

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 24 TN A

Cha của Thầy ở trên trời
sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em
không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Tin Mừng thánh Mátthêu 18,35

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 23 TN A

“Nếu ở dưới đất,
2 người trong anh em hợp lời cầu xin
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời sẽ ban cho”
Tin Mừng thánh Mátthêu Mt 18,19

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT

Ông Gioan lại bảo:
"Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!"
Tin Mừng thánh Máccô 6,18