Vui học

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 34 TN A LỄ CHÚA KITÔ VUA

Mỗi lần các ngươi không làm như thế
cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,45

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 33 TN NĂM A

“Vì phàm ai đã có,
thì được cho thêm và sẽ có dư thừa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,29b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 32 TN A

“Vậy anh em hãy canh thức,
vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,13

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 31 TN A

 

“Anh em chỉ có một vị lãnh đạo,
là Đức Kitô”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 23,10b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 30 TN A

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi
và ngươi phải yêu người thân cận
như chính mình”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,37.39b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 29 TN A

“Của Xêda, trả về Xêda,
của Thiên Chúa , trả về Thiên Chúa”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,21

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 28 TN A

“Kẻ được gọi thì nhiều,
mà người được chọn thì ít”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 22,14

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 27 TN A

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,42b

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 26 TN A

Nhưng sau đó,
nó hối hận, nên lại đi.
Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 25 TN A

Thế là những kẻ đứng chót
sẽ được lên hàng đầu.
Tin Mừng thánh Mátthêu 20,16a