Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN A

"Thầy là Đấng Kitô,
Con Thiên Chúa hằng sống."
Tin Mừng thánh Mátthêu 16,16

Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017 Hỏi Thưa – Trắc Nghiệm & Đề Thi

21. Giáo phận Ban Mê Thuột ngày nay, là nơi định cư của ba sắc tộc chính nào ?
- Sắc tộc Êđê ở vùng Đắk Lắk, Sắc tộc M’Nông ở Quảng Đức (Đăk Nông) và Sắc tộc S’Tiêng vùng Phước Long.

Vui Học Thánh Kinh CN 20 TN A

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy."
Tin Mừng thánh Mátthêu 15,28

Vui Học Thánh Kinh CN 19 TN A

“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,33

Vui Học Thánh Kinh 67 Bốn Tin Mừng Trắc Nghiệm

“Ai yêu mến Thầy
thì sẽ giữ lời Thầy”.
Tin Mừng thánh Gioan 14,23

Vui Học Thánh Kinh CN 18 TN A

"Họ không cần phải đi đâu cả,
chính anh em hãy cho họ ăn."
Tin Mừng thánh Mátthêu 14,16

Vui Học Thánh Kinh CN 17 TN A

“Tìm được 1 viên ngọc quý,
ông ta ra đi,
bán tất cả những gì mình có
mà mua viên ngọc ấy”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 13,46

Vui Học Thánh Kinh 67 Ô Chữ Bốn Tin Mừng

10. “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là lời của ai ? (Lc 19,8)

Vui Học Thánh Kinh 67 Bốn Tin Mừng

321. Hỏi : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Câu này kết thúc Tin mừng nào ? (Mt 28,18-20)

99 Câu Hỏi Ngày Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2017

59. “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Đây là lời tiên tri nói về Chúa Giê-su của : (Ga 11,50)