Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 8 TN A

“Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa
và điều công chính của người,
còn tất cả những thứ kia,
Người sẽ thêm cho”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 6,33

Vui Học Thánh Kinh CN 7 TN A

“Anh em hãy nên hoàn thiện,
như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”

Vui Học Thánh Kinh CN 6 TN A

Hễ “có” thì phải nói “có”,
“không” thì phải nói “không”,
thêm thắt điều gì là do ác quỷ
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,37

Vui Học Thánh Kinh CN 5 TN A

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14a

Vui Học Thánh Kinh Xuân Đinh Dậu 2017

03. Đây là lễ vật của người nghèo khi tiến dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa. (Lc 2,24)

Vui Học Thánh Kinh CN 4 TN A

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 5,3

Vui Học Thánh Kinh CN 3 TN A

“Anh em hãy sám hối,
vì Nước Trời đã đến gần”
Tin Mừng thánh Mátthêu 4,17

Vui Học Thánh Kinh CN 2 TN A

“Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”
Tin Mừng thánh Gioan 1,29

VHTK lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa A

“Đây là con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 3,17

Vui Học Thánh Kinh lễ Hiển Linh

“Họ vào nhà,
thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình thờ lạy Người.”
Tin Mừng thánh Mátthêu  2,11a