Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN PS A

“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”
Tin Mừng thánh Gioan 20,9

Vui Học Thánh Kinh Thứ Sáu Tuần Thánh

"Một người lính
lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra."
Tin Mừng thánh Gioan 19,34

Vui Học Thánh Kinh Thứ Năm Tuần Thánh

"Thầy đã nêu gương cho anh em,
để anh em cũng làm như Thầy
đã làm cho anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 13,15

Vui Học Thánh Kinh CN Lễ Lá A

“Lạy Cha, nếu có thể được,
xin cho con khỏi uống chén này.
Tuy vậy, xin đừng theo ý con,
mà xin theo ý Cha”
Tin mừng thánh Mátthêu 26,39

Vui Học Thánh Kinh CN 5 MC A

“Chính thầy là sự sống lại và là sự sống”.
Tin mừng thánh Gioan 11,26

Vui Học Thánh Kinh CN 4 MC A

“Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa
và làm theo ý của người, thì người nhận lời kẻ đó”.
Tin mừng theo thánh Gioan Ga 9, 31

Vui Học Thánh Kinh CN 3 MC A

“Lương thực của Thầy
là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”.
Tin mừng thánh Gioan  4,34

Vui Học Thánh Kinh CN 2 MC A

“Đây là Con yêu dấu của Ta,
Ta hài lòng về Người”
Tin mừng thánh Mátthêu 17,5

Vui Học Thánh Kinh CN 1 MC A

“Ngươi phải bái lạy Đức Chúa
là Thiên Chúa của ngươi,
và phải thờ phượng 1 mình Người mà thôi”
Tin mừng thánh Mátthêu 4,10

Sứ Điệp Mùa Chay 2017 Hỏi - Thưa Trắc - Nghiệm & Ô Chữ

"Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại,
họ cũng chẳng chịu tin."
Tin mừng thánh Luca 16,31