Vui học Thánh Kinh

Vui Học Thánh Kinh CN 29 TN C

Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?
Tin Mừng thánh Luca 18,7

Vui Học Thánh Kinh CN 28 TN C

"Đứng dậy về đi!
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
Tin Mừng thánh Luca 17,19

vhgl Lịch sử Giáo Hội Việt Nam - Hỏi Thưa : Khai Sinh

Dân ta phải biết sử ta.
Giáo dân Công giáo Việt Nam phải biết Giáo sử Việt Nam.
Trên bốn trăm năm hiện diện,
một bề dày lịch sử phong phú.
Từ việc khai móng thế kỷ 16,
đến giai đoạn bước vào tuổi trưởng thành yêu thương
và phục vụ  quê hương hôm nay,
có ánh sáng chen lẫn bóng tối, khi vinh quang lúc tủi nhục.
Biết để yêu,
biết để tránh sai lầm,
biết để vững bước trên đường chân lý.

Vui Học Thánh Kinh CN 27 TN C

"Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này:
"Hãy bật rễ lên,
xuống dưới biển kia mà mọc",
nó cũng sẽ vâng lời anh em."
Tin Mừng thánh Luca 17,6

Vui Học Thánh Kinh CN 26 TN C

"Lạy tổ phụ Áp-ra-ham,
xin thương xót con".
Tin Mừng thánh Luca 16,24a

Vui Học Thánh Kinh CN 25 TN C

"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
Tin Mừng thánh Luca 16,13b

Vui Học Thánh Kinh CN 24 TN C

"Con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy".
Tin Mừng thánh Luca 15,24

Vui Học Thánh Kinh CN 23 TN C

"Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".
Tin Mừng thánh Luca 14,27

Vui Học Thánh Kinh CN 22 TN C

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù :
vì ông sẽ được đáp lễ
trong ngày các kẻ lành sống lại."
Tin Mừng thánh Luca 14,13-14b

Vui Học Thánh Kinh CN 21 TN C

"Hãy chiến đấu
để qua được cửa hẹp mà vào."
Tin Mừng thánh Luca 12,24a