Đaminh Đỗ Thanh Huynh, CM

Năm sinh: 
20.11.1967
Năm Linh mục: 
24.02.2005
Chức vụ: 
Dòng Vinh Sơn - Cđ Hương Sơn
Địa chỉ: 

107 T. 7, X. Đăk Sông, Đăk Sông, Đăk Nông

Điện thoại: 
0501. 2487921
Điện thoại: 
0918 194 153