Đaminh Hoàng Văn Châu, TSVN

Năm sinh: 
03.06.1960
Năm Linh mục: 
25.05.2010
Chức vụ: 
Phó xứ Bù Đăng
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Địa chỉ: 

TT Đức Phong, huyện Bù Đăng, Bình Phước

Điện thoại: 
01213 557 337
Email: 
daminhhoangvanchau [at] yahoo [dot] com