Đaminh Lê Văn Đức, SVD

Năm sinh: 
05.01.1968
Năm Linh mục: 
17.9.2009
SVD
Chức vụ: 
Quản xứ Tân Tiến
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ TÂN TIẾN
Địa chỉ: 

xã Tân Tiến, H Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 
0905.484.577
Email: 
ducsvd [at] yahoo [dot] com