Đaminh Nguyễn Văn Lộc, OMI

Năm sinh: 
28.5.1973
Năm Linh mục: 
11.6.2013
OMI
Chức vụ: 
Quản xứ Phước Tín
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC TÍN
Địa chỉ: 

Xã Phước Tân, H Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
01688 325 567
Email: 
domloc_omi [at] yahoo [dot] com [dot] vn