CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2017 tv117: 1-2, 16ab-17, 22-23