Chúa Nhật 26a mùa Thường Niên, tv24: 4bc-5, 6-7, 8-9