Chúa Nhật 3a Mùa Chay 2017, TV.94: 1-2, 6-7, 8-9

CN 3a MC
See video