Chúa Nhật 4a Mùa Chay 2017, TV.22: 1-3a, 3b-4, 5, 6

CN 4a MC
See video