CN 2a mùa Thường Niên 2017, TV.39: 2 và 4ab, 7-8a, 8b-9, 10