CN 3a mùa Thường Niên 2017, TV26: 1, 4, 13-14

CN 3a TN
See video