CN 4a mùa Thường Niên 2017, tv145 : 7, 8-9a, 9bc-10