CN 6a mùa Thường Niên 2017, TV.118: 1-2, 4-5, 17-18, 44-34