CN 7a mùa Thường Niên 2017, TV102: 1-2, 3-4, 8 và 10, 12-13