DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG

Tập trung vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ thể hiện nơi thập giá Đức Kitô, bằng cách thông dự vào tinh thần trung gian chuyển cầu của Người, cùng hướng về việc truyền giáo cho lương dân.
Giới thiệu: 

Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang
19.07.2008 16:52

1. Tên gọi: HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG.

2. Bản chất và thẩm quyền: Hội dòng thuộc đời sống chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Thuộc quyền Đức Giám Mục địa phương.

3. Mục đích: Suy niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu Kitô, để hiểu, yêu mến và bắt chước đời sống lữ hành và hy sinh của Ngài.

4. Linh đạo: Tập trung vào mầu nhiệm tình yêu cứu độ thể hiện nơi thập giá Đức Kitô, bằng cách thông dự vào tinh thần trung gian chuyển cầu của Người, cùng hướng về việc truyền giáo cho lương dân.

5. Sứ mạng: Chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống cho thế giới và Giáo hội nhất là xã hội và giáo hội địa phương. Đặc biệt:
+ Ơn hoán cải cho lương dân và cho những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa.
+ Tuôn đổ phúc lành trên xã hội, giáo hội địa phương và toàn thế giới.
+ Và phục vụ ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lãnh vực văn hoá xã hội, y tế, luân lý và đạo đức.

6. Đôi nét lịch sử: Được thành lập năm 1670 tại Đàng ngoài Việt Nam, do Đức Cha Lambert de La Motte.

7. Tổng phụ trách hiện nay: Nữ tu Maria Cao Thị Bình
Phụ trách các cộng đoàn Ban Mê Thuột:
- Cộng đoàn Hà lan A: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Nhật phụ trách. Cộng đoàn thành lập ngày 20.6.1978
- Cộng đoàn Hoà Bình: Nữ tu Groretti Nguyễn Thị Thùy Linh phụ trách. Cộng đoàn thành lập ngày 1.12.2001
- Cộng đoàn Bác Ái: Nữ tu Teresa Cao Thị Ngọc Lan phụ trách. Cộng đoàn thành lập ngày 15.7.200…
- Cộng đoàn Vinh An: Nữ tu Anna Nguyễn Thị Hồng Loan phụ trách. Cộng đoàn thành lập ngày 12.7.200…

8. Địa chi trên lạc
+ Dòng chính : HT. 25 Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa:
ĐT: 0583.863020 – Email: hdmtgntdng.vnn.vn
+ Các cộng đoàn Banmêthuột:
- Cộng đoàn Hà Lan A: Giáo xứ Vinh Đức, Thống Nhất, Krông Buk, Đak Lak
ĐT. 05003.573169
- Cộng đoàn Hòa Bình: Giáo xứ Hòa Bình, Hòa Thắng, BMT, Đaklak
ĐT. 05003.833188
- Cộng đoàn Bác Ái: Giáo xứ Bác Ái, Đức Mạnh, Đak Mil, Đak Nông
ĐT. 05013.746539
- CĐ Vinh An: Giáo xứ Vinh An, Đức Minh, Đak Mil, Đak Nông
ĐT. 05013.742317

9. Các hoạt động cụ thể:
+ Dạy giáo lý
+ Phụ trách Phòng thánh, cắm hoa
+ Phụ trách Đoàn giúp lễ.
+ Phụ trách Ca đoàn thiếu nhi và Ca đoàn Dân tộc Êsiên
+ Phụ trách Hội đoàn Con Đức Mẹ
+ Thăm viếng người đau, kẻ chết trong giáo xứ.
+ Giữ trẻ.

BBT
 

Phụ trách: 
Tổng phụ trách: Nữ tu Maria Cao Thị Bình
Địa chỉ: 

+ Dòng chính : HT. 25 Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa:
ĐT: 0583.863020 – Email: hdmtgntdng.vnn.vn
+ Các cộng đoàn Banmêthuột:
- Cộng đoàn Hà Lan A: Giáo xứ Vinh Đức, Thống Nhất, Krông Buk, Đak Lak
ĐT. 05003.573169
- Cộng đoàn Hòa Bình: Giáo xứ Hòa Bình, Hòa Thắng, BMT, Đaklak
ĐT. 05003.833188
- Cộng đoàn Bác Ái: Giáo xứ Bác Ái, Đức Mạnh, Đak Mil, Đak Nông
ĐT. 05013.746539
- CĐ Vinh An: Giáo xứ Vinh An, Đức Minh, Đak Mil, Đak Nông
ĐT. 05013.742317

Điện thoại: 
0583.863020
Email: 
hdmtgntdng [at] vnn [dot] vn