G.B. Nguyễn Minh Tâm

Năm sinh: 
25.09.1961
Năm Linh mục: 
25.04.1994
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Vinh Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH HÒA
Địa chỉ: 

huyện Cư Kuin, Đak Lak

Điện thoại: 
0905 771 105
Email: 
tamnguyenjb [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân

- Quản xứ Vinh Quang

- Tháng 01.2015: Quản xứ Vinh Hòa