G.B. Trần Thượng Uyển

Năm sinh: 
25.08.1971
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Phước Vĩnh
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH
Địa chỉ: 

Thị xã Phước Long, Bình Phước

Điện thoại: 
0906 572 572
Email: 
tranthuonguyen [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- Phó xứ Thánh Tâm

- Quản xứ GX. Phước Vĩnh