Giáo hạt Chính Tòa thông báo

Kính mời Cha tổng Đại diện, quý Cha, quý Thầy Phó tế, hạt Chính Tòa Ban Mê Thuột, tham dự ngày tĩnh tâm tháng 03. 2017:

- Thời gian : Lúc 08g30 thứ Năm 16 tháng 03 năm 2017

- Địa điểm : Giáo xứ Phú Long, Tp. BMT

Xin đa tạ và kính chào.

   Dũng Lạc 04. 03. 2017
Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch