GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

Năm thành lập: 
22.03.2007
Bổn mạng giáo xứ: 
Thánh Giuse
Số Giáo dân: 
3626
Giới thiệu: 

GIÁO XỨ QUẢNG ĐÀ

Hình thành từ sau năm 1975, do giáo dân từ Tam Tòa, Chính Trạch thuộc Giáo phận Đà Nẵng đi xây dựng vùng kinh tế mới.

Năm 1982, thành lập giáo điểm truyền giáo thuộc Giáo xứ Thọ Thành.

Năm 2000, trực thuộc Giáo xứ Phúc Lộc.

Ngày 21.7.2005: thành lập Giáo họ Nam Đà thuộc Giáo xứ Phúc Lộc.

Ngày 22.3.2007: thành lập Giáo xứ Quảng Đà, bổ nhiệm cha Antôn Nguyễn Phi Hùng làm quản xứ tiên khởi.

Ngày 23.5.2009: khánh thành Nhà Thờ.

* Phần bổ sung:

- Năm 2014: Cha phó GB. Trần Vinh

- Tháng 9/2015: Cha phó Giuse Trần Xuân Thọ về thay cha phó GB. Trần Vinh đi mục vụ GX Thuận Hiếu.

- Tháng 5/2016: Cha Giuse Nguyễn Đình Ngọc -  Phó xứ Quảng Đà (ĐM): Quản xứ Đức Hạnh.

- Năm 2016: Cha phó PX. Nguyễn Thanh Phong, OP.

- Số giáo dân hiện nay: 4.792 nhân danh.

(Theo Lịch Công giáo GP.BMT 2015-2016)

* Thông tin bổ sung:

- 2007-2018: Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng quản xứ

- 25.01.2018: Cha Phêrô Phạm Bá Huỳnh quản xứ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2018
Từ năm: 
2015
2016
Địa chỉ: 

Xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đak Nông

Giáo hạt Dakmil