Gieo và Gặt

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mặt
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu

AT. Sưu tầm

Tin/Bài liên quan