Giuse Đặng Sĩ Bình

Năm sinh: 
20.10.1937
Năm Linh mục: 
31.05.1966
Năm nghỉ hưu: 
Tháng 01.2015
Địa chỉ: 

Nhà hưu TGM Banmêthuột

Email: 
josbinh [at] yahoo [dot] com