Giuse Nguyễn Đình Ngọc

Năm sinh: 
08.10.1977
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Quản xứ Đức Hạnh
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: 

Xã Đức Hạnh, H Bù Gia Mập, Bình Phước

Điện thoại: 
0943.013 984
Email: 
ngdhngoc [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 2010: Phó xứ Châu Sơn

- 2013: Phó xứ Quảng Đà

- Tháng 5/2016: Quản xứ Đức Hạnh