Giuse Nguyễn Văn Khánh

Năm sinh: 
20.05.1957
Năm Linh mục: 
03.12.1993
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Hòa An
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ HÒA AN
Địa chỉ: 

TT. Đức An, huyện Đak Song - Đak Nông

Điện thoại: 
0918 848 985
Email: 
jonka57 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

- 30.7.2013: Quản Hạt GIA NGHĨA

- Tháng 01.2018: quản xứ Hòa An