Giuse Phạm Tấn Hùng

Năm sinh: 
24.08.1969
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Xã Đoài
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ XÃ ĐOÀI
Địa chỉ: 

Huyện Đak mil, Đak Nông

Điện thoại: 
0501.3741 514
Điện thoại: 
0914 175 061
Email: 
josphamtanhung [at] yahoo [dot] com