Giuse Trần Hữu Từ

Năm sinh: 
25.07.1959
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Bù Đăng
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG
Địa chỉ: 

155 Quốc lộ 14. Tân Hưng, Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước

Điện thoại: 
0984 808 583
Email: 
tranhuutu [at] dng [dot] vnn [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ Bù Đăng ngày 02.9.2013