Hình ảnh ngày Chầu Lượt tại giáo họ Duy Linh

Hình ảnh ngày Chầu Lượt tại giáo họ Duy Linh Chúa nhật 15. 10. 2017

Mời xem hình