Lễ kính ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 2017, TV.66:2-3, 5, 6 và 8