Lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Tân Lập