Micae Trần Kim Chinh

Năm sinh: 
05.03.1942
Năm Linh mục: 
12.04.1975
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Kim Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ KIM HÒA
Địa chỉ: 

Xã Dray Bhăng, Huyện Cư Kuin, Đăk Lăk

Điện thoại: 
0500.3642 025