NỐI ĐẤT VỚI TRỜI

Đưa tay chia sẻ đến người
Là con nối đất với trời gần nhau (*)
Thế trần nhiều lắm nỗi đau
Sẻ chia cuộc sống vàng thau trộn đều
Mười điều luật Chúa đã nêu
Cuối cùng tóm lại hai điều này thôi
Trước kính Chúa, sau yêu người
Tha nhân, hình ảnh Chúa Trời hiện thân
Trải qua cảnh khổ những lần
Mà sao ta chẳng góp phần sẻ chia
Một mai có phải xa lìa
Giã từ cuộc sống bên kia gọi mời
Làm sao ta trả được lời
Yêu thương chẳng có người ơi hỡi người
Làm sao nối đất với trời
Làm sao nối lại lòng người với nhau?

Hoàng Công Nga
(*) Thơ Kim Hải Phạm Thị

Tin/Bài liên quan