P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG

Năm sinh: 
15.12.1959
Năm Linh mục: 
24.08.1995
Chức vụ: 
Quản xứ Đak Nhau
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ ĐĂK NHAU
Địa chỉ: 

xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 
0615.3956544
Điện thoại: 
0918.577023
Email: 
truongchuong_bpc [at] hcm [dot] vnn [dot] vn