Phêrô Bùi Hãnh Diễn

Năm sinh: 
20.8.1982
Năm Linh mục: 
25.9.2014
Địa chỉ: 

du học Roma

Email: 
peterhanhdien [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

du học Roma