Phêrô Nguyễn Đức Tuyên

Năm sinh: 
28.11.1973
Năm Linh mục: 
17.07.2007
Chức vụ: 
Quản xứ Xuân Hòa
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ XUÂN HÒA
Địa chỉ: 

huyện Đak Mil, Đak Nông

Điện thoại: 
0907 537 729
Email: 
pettuyennguyen28 [at] yahoo [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Ngày 31.7.2013: Quản xứ Xuân Hòa (Giáo hạt Dakmil)