Phêrô Nguyễn Văn Thái

Năm sinh: 
26.10.1959
Năm Linh mục: 
01.03.2000
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Vinh Đức
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH ĐỨC
Địa chỉ: 

P. Thống Nhất, Tx, Buôn Hồ, Đak Lak

Điện thoại: 
0935 441 844
Email: 
prthai [at] hotmail [dot] com
Giới thiệu thêm: 

Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Vinh Trung

Tháng 10.2016: Quản xứ Vinh Đức