Phaolô Trần Vĩnh Niệm

Năm sinh: 
05.01.1975
Năm Linh mục: 
20.10.2010
Chức vụ: 
Phó xứ Vinh Hương
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG
Địa chỉ: 

Xã Đức Mạnh, H. Đak Mil, Đăk Nông

Điện thoại: 
0932.463 067