P.X. Hoàng Văn Chương

Năm sinh: 
01.11.1968
Năm Linh mục: 
26.07.2005
Chức vụ: 
Quản xứ GX. Vinh Phước
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ VlNH PHƯỚC
Địa chỉ: 

Thị xã Buôn Hồ

Điện thoại: 
0905 155 966
Email: 
fxchuongbmt [at] yahoo [dot] com [dot] vn
Giới thiệu thêm: 

Ngày 9.8.2008: Quản xứ Kim Mai

Tháng 10.2016: Quản xứ Vinh Phước