P.X. Nguyễn Ngọc Hoàng

Năm sinh: 
30.03.1959
Năm Linh mục: 
12.03.1998
Chức vụ: 
Chính xứ GX. Châu Ninh
Nơi làm việc: 
GIÁO XỨ CHÂU NINH
Địa chỉ: 

H. Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 
0651.3557 164
Điện thoại: 
0905.702 992
Email: 
fxhoangnguyen98 [at] yahoo [dot] com