Sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Sắc lệnh vừa công bố nhìn nhận bốn phép lạ. Phép lạ thứ nhất nhờ lời cầu bầu của Tôi tớ Chúa là cha Phanxicô Solano Casey, linh mục dòng Capuchin; sinh ngày 25 tháng 11 năm 1870 và qua đời ngày 31 tháng 7 năm 1957.

Phép lạ thứ hai nhờ lời cầu bầu của Tôi tớ Chúa là Adelaide de Batz de Trenquelléon, là vị sáng lập Dòng Con gái Mẹ Vô Nhiễm; sinh ngày 10 tháng 6 năm 1789 và qua đời ngày 10 tháng 1 năm 1828.

Phép lạ thứ ba nhờ lời cầu bầu của Tôi tớ Chúa là Clara Fey, vị sáng lập Học viện Các Nữ Tu dành cho Trẻ Em nghèo; sinh ngày 11 tháng 4 năm 1815 và qua đời ngày 8 tháng 5 năm 1894.

Phép lạ thứ tư nhờ lời cầu bầu của Tôi tớ Chúa Catalina de María, vị sáng lập Hội dòng Nữ tu Trái tim Chúa Giêsu; sinh ngày 27 tháng 11 năm 1823 và qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1896.

Sắc lệnh cũng công nhận việc tử đạo của Tôi tớ Chúa Luciano Botovasoa, giáo dân và là người cha gia đình thuộc Dòng ba Phanxicô, bị giết vì hận thù đức tin tại Vohipeno, Madagascar vào ngày 17 tháng 4 năm 1947.

Đặc biệt, sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002; và của 5 vị khác.