TGM - BMT : Thông báo về danh mục hoạt động tôn giáo của Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk.

Luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc Hội khóa XIV thông qua ngày 18. 11. 2016, có hiệu lực từ ngày 01.01. 2018

Nguồn: 
VP. TGM - BMT