TGM. BMT: Thư rao truyền chức Phó tế cho các Chủng sinh khóa XI

Tòa Giám Mục BMT : Thư rao truyền chức Phó tế cho các Chủng sinh khóa XI

Nguồn: 
VP. TGM - BMT