TGM. BMT: Thư rao truyền chức Phó tế cho các Chủng sinh khóa XI