Thông cáo v/v Tổ chức lễ Tạ ơn của Tân Linh mục

Để giúp các Tân Linh mục theo gương Chúa Kitô đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người ( Mt 20, 28), và sau khi ghi nhận ý kiến các thành phần dân Chúa, tôi quyết định :

Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Nguồn: 
VP. TGM - BMT