UB. Thánh nhạc :Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 41