Vatican chuẩn bị đưa các tài liệu lên mạng lưới toàn cầu cho việc huấn luyện tại các chủng viện

VATICAN – Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: Mạng lưới toàn cầu có thể là một công cụ quý giá cho việc giáo dục Công Giáo và Phúc Âm hóa, và việc sử dụng phương tiện này đúng cách cần được khuyến khích trong các chủng viện cũng như tại các cơ sở khác của giáo hội.

Đức Thánh Cha nói trong diễn từ gửi các thành viên của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo trong phiên họp khoáng đại của họ tại Vatican từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2: "Mạng lưới toàn cầu với khả năng bao trùm những khoảng cách thật rộng lớn và liên kết mọi người, cung cấp những phương tiện rất hữu ích cho giáo hội và sứ mênh của giáo hội.

Đức Thánh Cha nói: Thánh Bộ này đang soạn thảo một tài liệu mang tên “Mạng Lưới Toàn Cầu và việc Đào Tạo trong các Chủng Viện,” nhưng ngài không nói bao giờ tài liệu này sẽ được phổ biến.

Đức Thánh Cha nói: Khi được sử dụng cách cẩn trọng và biết nhận định, mạng lưới toàn cầu có thể hữu ích cho các linh mục tương lai, không những trong việc nghiên cứu học hỏi mà còn trong việc mục vụ về các lãnh vực tông đồ, hoạt động truyền giáo, giáo lý, các dự án giáo dục và điều hành các cơ sở khác nhau nữa.

Ngài nói: Vì vậy Giáo Hội cần có những giảng viên được chuẩn bị kỹ lưỡng để giúp cho các chủng sinh được cập nhật hóa về việc sử dụng kỷ thuật vi tính “đúng đắn và tích cực.

Đức Thánh Cha nói với các thành viên của thánh bộ: Việc giảng dậy và đào tạo các linh mục tương lai trong các chủng viện là “một trong những thách đố khẩn cấp nhất” của giáo hội ngày nay, vì nền văn hóa theo chủ thuyết tương đối đang thống trị xã hội đương thời.

Đức Thánh Cha nói: "Vì lý do này, dịch vụ do biết bao nhiêu cơ sở đào tạo trên thế giới đang cung cấp, và được gợi hứng bởi viễn cảnh Kitô giáo về con người và thực tại, ngày nay lại trở nên hết sức quan trọng.”


Bùi Hữu Thư

 

Nguồn: 
VATICAN (CNS)