Video : Thánh lễ mừng Kim khánh giáo xứ Xã Đoài

Thánh lễ mừng Kim khánh GX. Xã Đoài, Giáo Hạt Dakmil, GP. Ban Mê Thuột, do ĐGM Giao phận BMT chủ tế lúc 08g30  ngày 22. 8. 2017 tại thánh đường GX. Xã Đoài (do Ban VHHT - GP BMT thực hiện)