Tên Thánh Tên họsort icon Tên gọi Năm sinh Năm Linh mục Nơi làm việc Chân dung
Antôn Anh Tuấn 24.05.1971 26.07.2005 GIÁO XỨ QUỲNH NGỌC
Giuse Lưu Thanh Kỳ 30.12.1953 07.01.1998 GIÁO XỨ PHƯỚC BÌNH
Matthêu Nguyễn Quang Tuấn 01.01.1959 07.01.1998 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
G.B Nguyễn Tiến Đạt 16.11.1975 20.10.2010 GIÁO XỨ VINH TRUNG
Louis Marie Trương Sinh 25.12.1939 25.01.2000 Linh mục dòng DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ
Giuse Bùi Công Chính 08.12.1957 03.12.1993 GIÁO XỨ TÌNH THƯƠNG
Gioan Bùi Quang Đạo 08.03.1941 29.04.1967 GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Phêrô Bùi Văn Thục 15.10.1959 25.04.1994 GIÁO XỨ GIANG SƠN
Giuse Bùi Văn Trường 21.04.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ XUÂN LỘC
Phêrô Bùi Hãnh Diễn 20.8.1982 25.9.2014
Giuse Bùi Đình Sâm 02.8.1981 02.6.2017 Giáo xứ Thiên Phước
Antôn Bùi Văn Thiều Linh mục dòng GIÁO XỨ NAM THIÊN
Phêrô Cao Tiến 22.6.1970 15.07.2009 GIÁO XỨ ĐỨC LỄ
G.B. Cao Thanh Tâm 02.01.1962 01.03.2000 GIÁO XỨ ĐÔNG SƠN
Phêrô Cao Dương Đình Thời 18.12.1966 07.09.2000 DÒNG BIỂN ĐỨC - ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN HOÀ
Phaolô Cao Anh Quốc 10.9.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ NHÂN CƠ
Phaolô Cao Đình Quang 10.6.1975 02.6.2017 GIÁO XỨ KIM HÒA
Phaolô Dương Anh Thơ 11.11.1973 11.4.2013 GIÁO XỨ PHÚ LỘC
Antôn Dương Văn Thảo 04.7.1975 25.9.2014 GIÁO XỨ GIA NGHĨA
GB. Văn Ánh 22.04.1954 03.12.1993 GIÁO XỨ HÒA TIẾN
Đaminh Duy Khâm 02.08.1938 31.05.1963 Linh mục hưu
GB. Hồ Cai 15.07.1922 30.05.1956 Linh mục đã qua đời
Antôn Hồ Quang Hải 05.05.1970 26.07.2005 GIÁO XỨ HÒA AN
Giuse Hồ Ngọc 04.10.1974 20.10.2010 GIÁO XỨ PHÚ VĂN
PX Hoàng Văn Chương 01.11.1968 26.07.2005 GIÁO XỨ VlNH PHƯỚC
Phêrô Hoàng Khắc Dũng 30.8.1972 17.07.2007 GIÁO XỨ NHƠN HOÀ
Phêrô Hoàng Hùng Phi 05.071971 26.04.2006 GIÁO XỨ NHÂN CƠ
G.B. Hoàng Minh Tâm 30.12.1972 17.07.2007 GIÁO XỨ TÂN LỢI
Augustinô Hoàng Đức Toàn 17.07.1941 19.12.1969
Simon Hoàng Kim Quang 26.06.1968 15.07.2009 GIÁO XỨ THIÊN ÂN